Κεραμοβάμβακας και Προιόντα Κεραμικών Ινών

αντοχή σε θερμοκρασίες εως 1200οC